Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN

 1. Tenzij schriftelijk anders vermeld, is KONNEKT-IT COMM.V, met maatschappelijke zetel te 8900 IEPER, Diksmuidseweg 148, KBO 0682.947.997 de organisator van activiteiten zoals de netwerkmomenten en/of opleidingen en/of coachingssessies en/of andere evenementen.
 2. De website ikzoekhulp.be is tevens een product van KONNEKT-IT COMM.V, met maatschappelijke zetel te 8900 IEPER, Diksmuidseweg 148, KBO 0682.947.997.
 3. De website ‘ik zoek hulp’ heeft als doel om zowel professionals als het ruime publiek te informeren over de zelfstandige zorgverstrekkers om zo de zoektocht naar een geschikte zorgverstrekker te vergemakkelijken.

2. LIDMAATSCHAP

 1. Lid worden van KONNEKT-IT betekent dat je niet alleen jezelf kan voorstellen via onze website www.ikzoekhulp.be, maar ook kan genieten van allerlei voordelen die verbonden zijn aan jouw lidmaatschap.
 2. Kandidaat-gebruikers kunnen zich uitsluitend aanmelden via de website konnektit.be. Eens de gebruiker zijn gegevens heeft ingevuld, beslist KONNEKT-IT over het al of niet toelaten van deze gebruiker. Mits de gebruiker voldoet aan de voorwaarden en zijn lidgeld voorafgaandelijk alsook binnen de door KONNEKT-IT gestelde termijn heeft betaald, worden de gegevens van de gebruiker uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen na de betaling online geplaatst.
 3. De volgende gebruikersvoorwaarden zijn geldig voor iedereen die zijn profiel plaatst op de website ‘ik zoek hulp’, hierna gebruiker genoemd.
 4. Een vermelding op onze website houdt in dat de gegevens over de gebruiker en zijn praktijk worden vermeld. De gebruiker heeft een persoonlijke pagina waarop informatie omtrent zijn praktijk, zijn opleidingen, zijn activiteiten, … vermeld staan terwijl hij eveneens advertenties voor niet-professionals op de daartoe voorziene pagina kan plaatsen. Voor de gebruiksvriendelijkheid van de website kan er slechts 1 persoon vermeld worden per profiel.
 5. De gebruiker dient op eenvoudig verzoek de nodige bewijsstukken voor te leggen (bijvoorbeeld diploma’s, erkenningsnummer voor psychologen, …). Het niet ter beschikking stellen van deze info kan tot gevolg hebben dat het profiel niet online wordt geplaatst of offline wordt gehaald.
 6. Via de login-gegevens kan de gebruiker de informatie op zijn profiel zelf beheren, wijzigen of aanvullen alsook advertenties op de daartoe voorziene pagina plaatsen.
 7. De gebruiker is zelf en als enige verantwoordelijk voor de correctheid en de actualiteit van zijn gegevens, die exclusief door hemzelf beheerd kunnen worden. De volledige inhoud van persoonlijke tekst en de juistheid hiervan, is de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker.
 8. KONNEKT-IT heeft het recht om ten allen tijden wijzigingen aan te brengen aan de inhoud, lay-out of functionaliteit van de website. KONNEKT-IT heeft het recht om wijzigingen aan te brengen aan de algemene inhoud, lay-out of functionaliteit zonder de gebruiker hiervan op de hoogte te brengen en zonder dat enige tegenspraak mogelijk is. Tegen deze beslissing is geen tegenspraak mogelijk.
 9. Wanneer KONNEKT-IT van mening is dat bepaalde gegevens ongepast zijn, niet van toepassing zijn volgens de doelstellingen van de website, niet waarheidsgetrouw zijn, misleidende informatie bevat of schade zou kunnen veroorzaken aan de website of aan derden, heeft KONNEKT-IT het recht om het profiel of een advertentie offline te halen. Mits de gebruiker de nodige aanpassing doorvoert, wordt het profiel of de advertentie opnieuw online geplaatst. Indien de gebruiker nalaat om de benodigde aanpassingen door te voeren binnen de 7 werkdagen na hiertoe te zijn aangemaand, dan kan KONNEKT-IT het profiel of de advertentie definitief offline halen. Tegen beslissing van KONNEKT-IT op basis van dit artikel is geen tegenspraak mogelijk en er zal geen terugbetaling gebeuren van het vermeldingsbedrag of een deel hiervan.
 10. Het lidmaatschap is geldig voor een vaste en onveranderlijke termijn van 1 of 2 of 3 jaar (naar gelang de gekozen formule), startend vanaf de verwerking van de betaling en eindigt op dezelfde dag van het afrondend jaar (bijvoorbeeld: start op 1 juli 2019 – einddatum 1 juli 2020).
 11. De gebruiker kan kiezen tussen een premium, plus of een basic lidmaatschap.
 12. Het lidmaatschap wordt na een eerste aanmelding automatisch per jaar met eenzelfde periode voor jou verlengd en dit voor dezelfde abonnementsformule. Afmelden doe je eenvoudig door dit uiterlijk 1 kalendermaand voor het verstrijken van de einddatum schriftelijk of via e-mail sonja@konnekt-it.be aan ons kenbaar te maken. Je ontvangt van ons altijd een bevestiging van de ontvangst van jouw opzegging.
 13. KONNEKT-IT heeft het recht om de gebruiksvoorwaarden te wijzigen, alsook de tarieven. Nieuwe voorwaarden en tarieven zijn automatisch van toepassing bij het vernieuwen van het lidmaatschap.
 14. Bij verlenging van het lidmaatschap dient de betaling te gebeuren ten laatste 15 dagen voor het vervallen van de melding. Bij niet tijdige betaling behouden wij ons het recht voor om het profiel of de adverentie(s) (tijdelijk) offline te plaatsen, onverminderd ons recht om volledige betaling van het verlengde lidmaatschap na te streven. Desgevallend wordt het profiel of de adverentie(s) binnen de 3 werkdagen na de betaling opnieuw online geplaatst.

3. OPLEIDINGEN & KONNEKTIT MOMENTEN

 1. Door ondertekening of elektronische verzending van het inschrijvingsformulier komt op definitieve en onherroepelijke wijze een overeenkomst tot stand. Deze geeft ook aanleiding tot onmiddellijke facturatie.
 2. Indien gebruik gemaakt wordt van een vroegboek- of andere vorm van korting dient niet alleen de inschrijving maar ook de betaling binnen de vooropgestelde termijn te gebeuren. Zo niet heeft KONNEKT-IT het recht om de korting niet toe te passen.
 3. Indien gebruik gemaakt wordt van de KMO-portefeuille dient het dossier betaald te worden aan VLAIO voor de vervaldatum dat vermeld staat op de factuur van Konnekt-it.
 4. Wij behouden ons het recht voor om de inschrijving aan eender welke activiteit (training/opleiding/evenement/coachingsessie/…) te weigeren indien de inschrijver niet aan de voorwaarden voldoet.
 5. De inschrijver heeft het recht om zijn inschrijving te annuleren en dit uitsluitend a.d.h.v. een schriftelijke kennisgeving via e-mail naar sonja@konnekt-it.be. Indien de annulering wordt ontvangen ten laatste 1 maand voor de datum van de activiteit waarop ingeschreven werd, dan wordt het inschrijvingsgeld teruggestort onder aftrek van 50 euro (excl. BTW) uit hoofde van vergoeding voor administratiekosten. Indien de inschrijver zijn inschrijving annuleert binnen de maand voor de datum van de activiteit, dan is de inschrijver ons een verbrekingsvergoeding van 90 % van het inschrijvingsgeld (excl. BTW) verschuldigd. Indien de inschrijver minder dan 7 dagen voor de start van de activiteit annuleert, wordt er geen terugbetaling uitgevoerd, dit ongeacht de reden van annulatie.
 6. Indien de inschrijver de hoedanigheid van consument heeft, dan is hij – indien wij de activiteit annuleren – gerechtigd op een gelijkaardige verbrekingsvergoeding zoals hierboven weergegeven in artikel 3.5.
 7. De inschrijver heeft in geval van verhindering het recht zich door een derde te laten vervangen, mits de inschrijver ons hiervan voorafgaandelijk per e-mail in kennis stelt. Indien het een meerdaagse training betreft, geldt de vervanging voor de volledige duur van de training. In geen geval is de inschrijver gerechtigd op terugbetaling van de niet bijgewoonde activiteiten. Wij zijn gerechtigd om de doorgegeven vervanger te weigeren indien de vervanger niet aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoet.
 8. Indien een activiteit niet kan doorgaan op de vooropgestelde datum of locatie, dan verbinden wij er ons toe om de deelnemer zo spoedig mogelijk van deze wijzigingen te verwittigen. De deelnemer kan vervolgens zijn deelname verplaatsen naar één van de volgende gelijkaardige seminaries of terugbetaling van zijn of haar inschrijvingsgeld vragen. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventueel reeds geboekte reiskosten door de deelnemer tenzij de deelnemer bewijst dat de reiskosten specifiek voor het deelnemen aan de activiteit werden gemaakt. In dat geval is de deelnemer gerechtigd op een vergoeding van 50 % van zijn reiskosten met een maximum van 250,00 €.
 9. Indien de inschrijver dankzij zijn lidmaatschapsformule of een actie kan genieten van gratis deelname, doch zonder voorafgaande verwittiging afwezig is op de opleiding of Konnektit moment, dan heeft KONNEKT-IT het recht om deze opleiding / Konnektit moment integraal aan te rekenen conform de basisprijs die vermeld staat op de website voor deze opleiding / Konnektit moment.
 10. De deelnemer aanvaardt uitdrukkelijk dat foto’s en video’s die tijdens de activiteit gemaakt worden via eender welk medium (drukwerk, website, sociale media, dvd, …) openbaar mogen worden gemaakt alsook voor promotiedoeleinden mogen worden aangewend.
 11. Het is echter niet toegelaten om als deelnemer audio en/of video opnames van de activiteit te maken en/of te verspreiden zonder de toestemming van KONNEKT-IT. Bij schending van dit artikel wordt de inschrijver onherroepelijk uit de activiteit gezet zonder dat hij of zij op enige vorm van terugbetaling gerechtigd is, terwijl wij ons het recht voorbehouden om de inschrijver aansprakelijk te stellen voor de schade die wij hebben geleden.
 12. Wij beschikken over het recht om een deelnemer van een activiteit met storend gedrag of storend GSM/tablet/computergebruik uit de zaal te zetten, zonder dat hij of zij op enige vorm van terugbetaling gerechtigd is.

4. KWALITEIT EN AANSPRAKELIJKHEID VAN KONNEKT-IT

 1. Suggesties, advies en opmerkingen ter verbetering van de site worden zeker op prijs gesteld en kunnen geformuleerd worden via het contactformulier. Noemenswaardige problemen of klachten kan de gebruiker tevens via deze weg melden. Cliëntgebonden klachten worden niet behandeld.
 2. Via de websites van KONNEKT-IT kan je via hyperlinks terecht komen op websites of pagina's van derden. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. KONNEKT-IT verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
 3. KONNEKT-IT is niet aansprakelijk voor: algemene storingen van de server of het internet of andere storingen door derden / de tijd dat de website tijdelijk offline is voor onderhoud of uitbreiding / de kwaliteit van de prestaties die haar gebruikers leveren / de vermeldingen die de gebruiker op zijn of haar profiel zet alsook de inhoud van de advertentie(s) die de gebruiker zou plaatsen. Indien de informaties/vermeldingen/gegevens die een gebruiker vermelden, schade aan een derde zouden berokken, dan is de gebruiker daar als enige voor aansprakelijke en verbindt de gebruiker zich er toe om KONNEKT-IT te vrijwaren voor alle nadelige gevolgen die zij hierdoor zou kunnen leiden.
 4. Eventuele klachten dienen op straffe van verval binnen de 8 dagen na de inschrijving of de factuurdatum, per aangetekend schrijven geformuleerd te worden. Indien wij na deze datum alsnog een klacht behandelden, dan houdt dit in geen geval een verzaking van dit verval in.
 5. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die een deelnemer tijdens onze activiteiten zou oplopen.

5. BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar in onze maatschappelijke zetel. Indien je via overschrijving betaalt, dan kan je onze factuur betalen d.m.v. storting op het rekeningnummer BE46 3631 6855 6536. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verschuldigde bedrag verhoogd met een intrest gelijk aan de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2%, met een minimum intrestvoet van 12% per jaar, vanaf de vervaldag. De geleverde goederen blijven onze eigendom zolang zij ons niet volledig werden betaald in hoofdsom, intresten, kosten en toebehoren van welke aard ook.
 2. In geval van foutieve niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het bedrag ervan ambtshalve verhoogd met 10%, met een minimum van 40,00 € en een maximum van 2.500,00 €, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten.
 3. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag geeft ons het recht om van rechtswege en zonder ingebrekestelling elke verdere levering van goederen en/of diensten op te schorten en brengt eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog niet vervallen facturen met zich mee.
 4. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing, zonder dat enige verwijzingsregel kan leiden tot de toepassing van een ander recht. Gebeurlijke geschillen van alle aard behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en vredegerechten met (afdelings)zetel te Ieper, zelfs wanneer de betaling bedongen is met cheques of wissels.

 

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze opleidingen, blogs en tips ontvangen?

Klik hier