Welke steunmaatregelen zijn van toepassing voor zelfstandige hulpverleners?

update 30/06/2020

De afgelopen dagen kreeg ik heel vaak de vraag welke steunmaatregelen voor ons, zelfstandige hulpverleners (psychologen, psychotherapeuten, bemiddelaars, seksuologen, coaches, orthopedagogen, ...) van toepassing zijn nu Corona in het land is. Bijgevolg bezorg ik je via deze blog alle info die op vandaag gekend is. met dank aan Titeca Accountancy, Soenen Verzekeringen, Xerius en Unizo.

Ben je actief als hulpverlener in loondienst, klik dan hier om de steunmaatregelen voor werknemers te kennen.

1. Afbetalingsplan aanvragen bij FOD Financiën 

Je krijgt automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen. Dit uitstel geldt voor:

 • Btw: de kwartaalaangifte voor het 1e kwartaal 2020 - termijn verlengd tot 20 juni 2020
 • Bedrijfsvoorheffingkwartaalaangifte, 1e kwartaal 2020 - termijn verlengd tot 15 juni 2020

Naast dit automatisch uitstel van betaling, kan je voor de betaling van de schulden voor de bedrijfsvoorheffing, btw, personen- of vennootschapsbelasting ook steunmaatregelen aanvragen. Via deze aanvraag kunnen bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan. Hieronder vind je meer info.

WELKE SCHULDEN?

 • bedrijfsvoorheffing
 • btw
 • personenbelasting
 • vennootschapsbelasting

WELKE MAATREGELEN?

 • afbetalingsplan
 • vrijstelling van nalatigheidsinteresten
 • kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling

PRAKTISCH

 • Je dient de aanvraag in te dienen uiterlijk tegen 30 juni 2020
 • één aanvraag per schuld, die geldt voor alle maatregelen
 • op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht
 • via dit formulier (DOCX, 21.74 KB)
 •  je zal een antwoord ontvangen binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf het indienen van jouw aanvraag.

2. Uitstel van betaling van sociale bijdragen

Alle zelfstandigen (zowel in hoofd- als in bijberoep) mogen tot 15 juni 2020 een betalingsuitstel van één jaar aanvragen voor de voorlopige sociale bijdragen voor het eerste en het tweede kwartaal van 2020.

Je kan ook uitstel vragen voor de herzienings/regularisatiebijdragen die op 31 maart 2020 betaald moeten zijn. Dit zijn de sociale bijdragen die je nog moet betalen na een herberekening, omdat de belastingen je werkelijke inkomsten voor de vorige jaren doorgaven. Er zullen geen verhogingen of vermeerderingen aangerekend worden wegens het uitstel en alle sociale rechten zijn gegarandeerd.

Je behoudt gedurende deze periode dus je recht op ziekteverzekering, op verzekering voor werkonbekwaamheid en moederschapsverlof, en op de andere verloven (adoptie, vaderschap, mantelzorg, pleegouderverlof) en het recht op dekking door het overbruggingsrecht wanneer de zelfstandige uiteindelijk moet besluiten zijn activiteit stop te zetten.

Neem hiervoor contact op met je sociaal verzekeringsfonds.

3. Vermindering van sociale bijdragen

Als zelfstandige betaal je elk kwartaal sociale bijdragen. Die bijdragen worden berekend op basis van je netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige van het jaar zelf. Omdat je werkelijk netto belastbaar inkomen pas na twee jaar officieel gekend is, betaal je eerst voorlopige bijdragen en daarna een herziening. In afwachting van deze herziening kan je je voorlopige bijdragen verhogen of verminderen. Deze vermindering moet evenwel aangevraagd worden. Een zelfstandige die een negatieve impact van COVID-19 op zijn activiteit ondervindt, zal een snelle behandeling en quasi-automatische toestemming krijgen. Deze maatregel is zowel voor zelfstandigen in hoofd- als in bijberoep. Om je wettelijke voorlopige sociale bijdragen te kunnen verlagen moet je netto belastbare jaarinkomen lager liggen dan per bijdragecategorie vastgelegde drempelbedragen. Neem hiervoor contact op met jouw sociaal verzekeringsfonds.

4. Vrijstelling van sociale bijdragen

Een zelfstandige in hoofdberoep die tijdelijke financiële of economische problemen heeft omwille van het Coronavirus kan een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen indienen bij het RSVZ. Neem hiervoor contact op met jouw sociaal verzekeringsfonds. De dossiers zullen quasi automatisch worden behandeld voor de voorlopige bijdragen voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2.

Je moet de aanvraag voor 15 juni indienen. Vermeld op het aanvraagformulier én nogmaals bij het indienen van de aanvraag (bv per mail) dat je de aanvraag indient omwille van het Coronavirus. Wanneer je vrijgesteld bent van voorlopige bijdragen blijf je in orde met de ziekteverzekering en de kinderbijslag. Hou er echter wel rekening mee dat je geen pensioenrechten opbouwt voor de kwartalen waarvoor je vrijgesteld bent van voorlopige bijdragen.

De quasi automatische behandeling van de aanvragen tot vrijstelling gelden enkel voor de voorlopige bijdragen voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2. Heb je ondertussen een hoge herzienings/regularisatie gekregen die je tegen 31 maart 2020 moet betalen en lukt dit niet? Neem dan contact op met jouw sociaal verzekeringsfonds om een oplossing te zoeken (vb. uitstel van betaling, afbetalingsplan, enz.). Eventueel kan je voor de herziening/regularisatie een aparte aanvraag tot vrijstelling indienen. Deze wordt niet quasi-automatisch behandeld en zal je meer moeten motiveren.

Vraag hier jouw vrijstelling voor sociale bijdragen aan.

Deze maatregel is (nog) niet van toepassing voor zelfstandigen in bijberoep.

5. Crisisoverbruggingsrecht

VOOR WIE?
 • Elke zelfstandige in hoofdberoep die zijn zelfstandige activiteit door de coronacrisis moet onderbreken of beperkt wordt in het kader van de absoluut noodzakelijke maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad om de verspreiding te bestrijden van het virus, zullen kunnen genieten van het overbruggingsrecht
 • De maatregel geldt zowel voor klassieke zelfstandigen, als voor helpers en meewerkende echtgenoten.
 • Ook bestuurders, zaakvoerders en werkend vennoten die hun activiteiten onderbreken, zullen er beroep op kunnen doen.
 • In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben ook startende zelfstandigen toegang. Je moet wel aangesloten zijn in maart om de overbruggingsuitkering van maart te kunnen krijgen.
 • update 24/03/2020 Zelfstandigen in bijberoep die gelijkgesteld kunnen worden met zelfstandigen in hoofdberoep kunnen genieten van het overbruggingsrecht. De zelfstandigen in bijberoep die verplichte bijdragen betalen op basis van een jaarlijks inkomen dat minstens gelijk is aan 13.993,77 euro zullen zo kunnen genieten van dit vervangingsinkomen voor maart en april.
 • update 09/04/2020 Bijberoepers en actieve gepensioneerden met een zelfstandig inkomen tussen 6.996 euro en 13.993 euro per jaar hebben toegang tot een half crisis-overbruggingsrecht van 645 euro per maand (807 euro/maand met gezinslast) met een maximumplafond voor de vervangingsinkomsten van 1.614 euro. Bijvoorbeeld, een zelfstandige in bijberoep die voor zijn activiteit als loontrekkende een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangt van 1100 euro per maand, zal 514 euro overbruggingsrecht krijgen.
 • update 27/04/2020 Het coronacrisis-overbruggingsrecht werd verlengd tot 31 mei 2020. Vroeg je het overbruggingsrecht al aan voor de maanden maart en/of april? Dan ontvang je automatisch de overbruggingsuitkering voor de maand mei. Je hebt in mei recht op de overbruggingsuitkering, op voorwaarde dat je minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen vrijwillig je activiteiten onderbreekt. Maar wanneer je besliste om in mei géén zeven opeenvolgende kalenderdagen te sluiten, dan heb je geen recht meer op de uitkering.
 • update 25/05/2020 Het overbruggingsrecht werd verlengd tot 30 juni 2020 voor zij die ook in de maand juni verplicht gesloten zijn of zeven opeenvolgende dagen zijn activiteit onderbreekt (bijvoorbeeld omwille van verplichte quarantaine). Maar opgepast je dient de aanvraag opnieuw in te dienen voor de maand juni.
WAT KRIJG IK?

Het overbruggingsrecht voorziet het crisis-overbruggingsrecht in maart en april in een volledig maandbedrag (1.291,69euro zonder gezinslast / 1.614,10 euro bij gezinslast) voor iedere zelfstandige die zijn of haar activiteit omwille van COVID-19 minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreekt in die maand. 

Zorgberoepen die hun praktijk sluiten, maar toch nog dringende paramedische en medische gevallen blijven behandelen, zullen ze toch ook een beroep kunnen doen op het overbruggingsrecht. 

Het crisis-overbruggingsrecht dekt de periode tussen 1 maart 2020 en 30 april 2020, maar deze periode kan worden verlengd als de crisis langer duurt.

Update 22/03/2020: Guido Seghers (Unizo) bevestigde dat er tijdens die 7 opeenvolgende dagen waarop je gesloten bent, dringende interventies mogelijk zijn. Maar je zal dus wel moeten kunnen aantonen dat het om echt dringend interventies gaat, anders riskeer je de vergoeding alsnog te verliezen. Hoe dit dient aangetoond te worden is op vandaag niet duidelijk. Bij 7 dagen sluiting in de maand krijg je het volledige bedrag.

Update 30/03/2020: Xerius bevestigt dat elke hulpverlener die zijn inkomsten ziet dalen n.a.v. de coronacrisis in aanmerking komt voor het overbruggingsrecht. Er zal hiervoor een verklaring op eer onderschreven dienen te worden, maar men gaat er van uit dat nagenoeg elke zelfstandige hinder ondervindt. 

HOE VRAAG IK HET AAN?

Je vraagt het overbruggingsrecht aan via je sociale verzekeringsfonds. Klik hieronder op je verzekeringsfonds om het formulier te downloaden.

6. Hinderpremie 

Regelmatig wordt er in de media gesproken over de hinderpremie. Deze premie is enkel van toepassing voor ondernemingen die door de overheid verplicht worden om te sluiten hetzij volledig hetzij enkel in het weekend. Deze premie is m.a.w. niet voor zelfstandige hulpverleners van toepassing. 

7. Compensatiepremie (update 04/05/2020)

Voor wie en hoeveel?

Als zelfstandig hulpverlener zijn wij door de overheid niet verplicht om te sluiten, maar velen kennen wel een groot omzetverlies naar aanleiding van de coronacrisis. Op 1 april 2020 werd bekend gemaakt dat er een eenmalige compensatiepremie zal uitbetaald worden.

 • 3.000 euro, als je zelfstandige in hoofdberoep bent of zelfstandige in bijberoep en door de hoogte van je inkomen sociale bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep.  
 • Zelfstandigen in bijberoep die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van 3.000 euro ontvangen;
 • Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.

Voorwaarden?

 • je omzetverlies is minstens - 60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020. 
 • ben je een starter, dan wordt er gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
 • Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, op voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

De aanvraag voor de compensatiepremie kan vanaf 4 mei 2020 en dient te gebeuren via VLAIO.

Je zal via een verklaring op eer moeten aantonen dat je een omzetverlies van meer dan 60% hebt. Die verklaring op eer bezorg je dan aan VLAIO. Daarna gebeurt er via de BTW-aangifte in het tweede kwartaal een controle en zal de overheid nagaan of de aanvraag terecht was: 

 • als ze bij de BTW-controle van het tweede kwartaal ziet dat er een omzetverlies is van 20%, dan zal de overheid er van uitgaan dat dat omzetverlies heeft plaatsgevonden tijdens de crisisperiode, en moet je als ondernemer dus het werkelijke omzetverlies niet verder aantonen; 
 • als dat niet het geval is, zal je wel moeten aantonen dat je in de periode 14/3/2020 - 30/4/2020 een omzetdaling hebt gekend van meer dan 60%

8. Wat als je zelf ziek wordt?

Als je zelf ziek wordt, ben je arbeidsongeschikt. Ben je langer dan 8 dagen arbeidsongeschikt, dan heb je vanaf de eerste dag recht op een uitkering van het ziekenfonds. 

Contacteer in dat geval zo snel mogelijk je arts en je ziekenfonds. Want de uitkering van het ziekenfonds wordt ten vroegste uitbetaald vanaf de datum waarop je arts je getuigschrift van arbeidsongeschiktheid uitschrijft.

Ben je langdurig ziek? Informeer dan bij je sociaal verzekeringsfonds of je in aanmerking komt voor de gelijkstelling wegens ziekte. Tijdens deze gelijkgestelde periode hoef je dan geen sociale bijdragen meer te betalen. Als de sociale bijdragen wel verschuldigd blijven, kan je nog betalingsuitstel, vermindering of vrijstelling vragen.

Update 1 mei 2020: De ziekteperiode van een zelfstandige start normaal dus vanaf de dag waarop de arts het getuigschrift arbeidsongeschiktheid heeft getekend. Nu is beslist om zelfstandigen tijdens de coronacrisis een ziekte-uitkering te geven vanaf de dag dat ze ziek werden en niet langer vanaf de datum vermeld op het ziekte-attest. De maatregel zal in werking treden voor de periode van 1 maart tot eind september 2020.

9. Annulering van opleidingen en andere evenementen

Naar aanleiding van de coronacrisis werden er heel wat evenementen geannuleerd. Op 20 maart 2020 werd er een ministrieel besluit genomen dat de verplichte terugbetaling van tickets opschort gedurende 3 maanden en het verstrekken van een tegoedbon ter waarde van het betaalde bedrag mogelijk maakt. Deze tegoedbon moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • dezelfde activiteit wordt op een latere datum georganiseerd op dezelfde of een nabijgelegen locatie
 • de activiteit wordt opnieuw georganiseerd binnen het jaar na uitreiking van de tegoedbon
 • de tegoedbon vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat voor het oorspronkelijke toegangsbewijs is betaald
 • aan de houder van het toegangsbewijs wordt geen enkele kost in rekening gebracht voor het afleveren van de tegoedbon
 • de tegoedbon vermeldt uitdrukkelijk dat hij werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis

Een tickethouder moet deze tegoedbon aanvaarden, tenzij hij het bewijs levert dat hij verhinderd is om de activiteit bij te wonen op de nieuwe datum. Als de activiteit niet opnieuw wordt georganiseerd onder de voorwaarden zoals opgesomd hierboven, heeft de tickethouder recht op de terugbetaling van de prijs van het oorspronkelijke ticket.

Wat de opleidingen bij Konnektit betreft zullen alle opleidingen op een latere datum opnieuw gepland worden. De deelnemer wordt asap geïnformeerd over deze nieuwe datum / data.

10. Wat met mijn ondernemingskrediet? (update 30/06/2020)

Zit je met financiële zorgen, praat er dan zeker over met je bankier. Doe dat ook zo snel mogelijk zodat je problemen niet onoverkomelijk worden. Samen kunnen er oplossingen worden gezocht.  Zo kan er bijvoorbeeld uitstel van betaling worden gegeven voor lopende leningen tot 30 september 2020. 

ONDERNEMINGSKREDIETEN

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet in het kader van de coronacrisis houdt in dat de onderneming gedurende maximaal 6 maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven wel verschuldigd.

Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Met andere woorden: de kredietnemer zal maximaal 6 maanden langer zijn / haar krediet terugbetalen dan oorspronkelijk voorzien.

Er worden geen dossier- of administratieve kosten aangerekend voor het opnemen van een betalingsuitstel.

Voor nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden werd samen met de overheid een garantieregeling uitgewerkt.

Voorwaarden

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:

1: de onderneming/ organisatie heeft betalingsproblemen door de coronacrisis: 

 •  de omzet of activiteit is of zal gedaald/ dalen;
 • er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid;
 • de overheid heeft - in het kader van de indijking van het coronavirus - bevolen tot sluiting van de onderneming.

2: de onderneming/ organisatie is vast gevestigd in België.

3: de onderneming / organisatie had geen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 of de onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29 februari 2020.

4: de onderneming / organisatie heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

Welke kredieten?

Een betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor één van de volgende ondernemingskredieten:

 • kredieten met een vast aflossingsplan
 • kaskredieten
 • vaste voorschotten

Leasing en factoring maken geen deel uit van de overeenkomst die werd afgesloten. Je kan uiteraard altijd met de leasing- of factoringmaatschappij contact opnemen om na te gaan op welke manier een oplossing kan worden geboden.

Wanneer van toepassing?

 • Aanvragen tot betalingsuitstel die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, lopen maximaal 6 maanden tot 31 oktober 2020.
 • Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum uiterlijk 31 oktober 2020.
 • Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor nog toekomstige
 • maandaflossingen.
 • Aanvragen die werden ingediend voor de publicatie van dit charter zullen worden geëvalueerd volgens de criteria van het charter. Indien nodig zal de bank contact opnemen met de kredietnemer.

In de praktijk: wie denkt aan de voorwaarden te voldoen om betalingsuitstel te kunnen aanvragen, wordt gevraagd om zijn of haar bank te contacteren.

update 30/06/2020: ondertussen werd beslist dat dit uitstel tot betaling geldt tot 31/12/2020

11. Wat met mijn hypothecaire lening? (update 30/06/2020)

Wie financieel getroffen is door de coronacrisis kan bij de bank een betalingsuitstel aanvragen van zijn of haar hypothecair krediet. Wij lijsten hier alle details op over dit betalingsuitstel.

Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet in het kader van de coronacrisis houdt in dat de kredietnemer gedurende maximaal 6 maanden zijn / haar krediet (en dit zowel voor kapitaal als intresten) niet moet afbetalen. Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt maximaal verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Met andere woorden: de kredietnemer zal maximaal 6 maanden langer zijn / haar krediet terugbetalen dan oorspronkelijk voorzien.

De banken rekenen geen dossier- of administratieve kosten aan voor het opnemen van een betalingsuitstel.

Voor wie?

Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet kan aangevraagd worden door particulieren die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:

1) Het inkomen is gedaald of valt volledig weg door de coronacrisis door:

 • tijdelijke of volledige werkloosheid
 • ziekte ten gevolge van Covid-19
 • sluiting van een zaak
 • overbruggingsmaatregelen

Bij koppels is het voldoende dat het inkomen van één van de partners daalt of wegvalt door de coronacrisis.

2) Er was op datum van 1 februari 2020 geen betalingsachterstand op het hypothecair krediet waarvoor uitstel gevraagd wordt.

3) Het hypothecair krediet is aangegaan op de enige woning en de hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemer(s) (op het moment dat de aanvraag tot betalingsuitstel wordt gedaan).

4)  Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel is het totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij de eigen of een andere bank kleiner dan 25.000 EUR. Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend.

Hoe?

Wie voldoet aan alle voorwaarden, kan een betalingsuitstel aanvragen.

Dat betalingsuitstel ziet er als volgt uit:

 • Voor kredietnemers waarvan het netto maandinkomen van het gezin lager is dan of gelijk aan 1.700 euro: de kredietnemer kan de betaling van zijn / haar hypothecair krediet uitstellen zonder bijkomende interesten tijdens de uitstelperiode. Wanneer deze periode achter de rug is, hernemen de betalingen aan dezelfde maandlast als voorheen.
 • Voor alle andere kredietnemers: de kredietnemer kan de betaling van zijn / haar hypothecair krediet uitstellen. Wanneer de periode van uitstel achter de rug is, hernemen de betalingen aan een aangepaste maandlast omdat de uitgestelde interesten worden verrekend.

Wat verstaan we onder netto gezinsmaandinkomen?

 • Voor loontrekkenden: het maandinkomen in februari 2020, inclusief terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten, exclusief kindergeld, en na aftrek van de lasten voor consumentenkredieten en het hypothecaire krediet van de hoofdverblijfplaats.
 • Voor zelfstandigen: het maandinkomen voor de coronacrisis (te berekenen als volgt: inkomen van 2019 gedeeld door 12 maanden), inclusief terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten, exclusief kindergeld, en na aftrek van de lasten voor consumentenkredieten, het hypothecaire krediet van de hoofdverblijfplaats en ondernemingskredieten op eigen naam.

Wanneer?

 • Voor aanvragen die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, kan maximaal 6 maanden betalingsuitstel worden verkregen, en dit tot uiterlijk 31 oktober 2020.
 • Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum 31 oktober 2020.
 • Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor nog toekomstige maandaflossingen.
 • Aanvragen die werden ingediend voor de publicatie van dit charter zullen worden geëvalueerd volgens de criteria van het charter. Indien nodig zal de bank contact opnemen met de kredietnemer.

In de praktijk: wie denkt aan de voorwaarden te voldoen om betalingsuitstel te kunnen aanvragen, wordt gevraagd zijn of haar bank te contacteren. De bank zal enkele bewijsstukken opvragen om de aanvraag te kunnen opstarten. Dat kan bijvoorbeeld een attest van werkloosheid zijn of een verklaring op eer dat de inkomsten sterk gedaald zijn.

update 30/06/2020: ondertussen werd beslist dat dit uitstel tot betaling geldt tot 31/12/2020

12. Corona ouderschapverlof (update 30/06/2020)

Voor werknemers werd er al de mogelijkheid geboden om ouderschapsverlof te nemen, maar vanaf op 16/05/2020 werd beslist dat ook zelfstandigen gebruik hiervan zullen kunnen maken voor de maanden mei en juni.

Voor wie?

Ouders die zorgen voor één of meerdere kinderen die jonger zijn dan 12 jaar. Voed je een kind met een beperking op? Dan geldt een leeftijdsgrens van 21 jaar en in sommige gevallen helemaal geen leeftijdsbeperking.

Volgende zelfstandigen komen in aanmerking:

 • de zelfstandige in hoofdberoep, meewerkend partner of student-zelfstandige;
 • de zelfstandige in bijberoep en de zelfstandigen die actief zijn na de wettelijke pensioenleeftijd, op voorwaarde dat het bedrag van hun wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen gelijk is aan de bijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep.
Welke uitkering krijg je tijdens je corona-ouderschapsverlof?

Je krijgt een uitkering van 532,24 euro per maand of 875 euro in een eenoudergezin.

Zijn beide ouders zelfstandige? Dan komen ze alle twee in aanmerking voor de tijdelijke ouderschapsuitkering.

Let wel: deze uitkering kan je niet combineren. met een andere uitkering in het zelfstandigenstelsel. Vraag je bijvoorbeeld ook een uitkering overbruggingsrecht aan voor de maand mei, dan kan je geen ouderschapsuitkering krijgen. Het verschil tussen beiden: bij ouderschapsverlof kies je er zelf voor om minder te werken in functie van de zorg voor de kinderen. Als je het overbruggingsrecht voor de maanden mei of juni aanvraagt, wil dit zeggen dat je minstens 7 opeenvolgende dagen gesloten was omwille van bijvoorbeeld verplichte quarantaine of te weinig cliënten.

Aanvragen doe je via je sociale verzekeringsfonds.

update 30/06/2020: het ouderschapsverlof voor zelfstandigen kan aangevraagd worden voor de maanden mei - juni - juli - augustus 

Voor de uitkering van mei en/of juni moet de aanvraag ten laatste op 30 september 2020 ingediend worden. De uitkering van juli en/of augustus kan u aanvragen tot 31 december 2020.

13. Op welke verzekeringen kan je een beroep doen in deze Coronatijden?

Indien je moeilijkheden ervaart om je verzekeringspremie te betalen, neem dan contact op met je verzekeringsmakelaar. De verzekeringssector engageert zich om soepel om te springen met klanten in nood. Concreet is er vanuit de sector bereidheid om uitstel van betaling te verlenen o.a. voor premies voor schuldsaldoverzekeringen. Wie werkloos is, kan ook uitstel van betaling krijgen voor de brandverzekering.

Hospitalisatieverzekering

Als je gehospitaliseerd wordt als gevolg van een coronabesmetting kan je een beroep doen op je hospitalisatieverzekering. Een opname in een Belgisch ziekenhuis is steeds gedekt. Bij een hospitalisatie in het buitenland hangt de dekking af van de algemene voorwaarden. Sommige verzekeringen dekken enkel hospitalisaties in België, anderen dekken ook hospitalisaties in Europa of zelfs in de hele wereld. Indien je verzekering voorziet in een dekking in het buitenland, en je ondanks een negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken afreist naar een risicogebied, zal bij een hospitalisatie ten gevolge van een coronabesmetting de verzekeraar tussenkomen zoals voorzien in de algemene voorwaarden.

Levensverzekering

Als je levensverzekering een overlijdensdekking bevat (wat vaak het geval is in een klassieke levensverzekering, in een schuldsaldoverzekering, een uitvaartverzekering, een groepsverzekering, enz.), dan ben je gedekt indien je overlijdt als gevolg van het coronavirus.

Een overlijden als gevolg van een epidemie of pandemie is in principe niet uitgesloten van de dekking. Ook wie, ondanks een negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken, afreist naar een risicogebied (zoals Noord-Italië) en ter plaatse besmet geraakt en overlijdt, is doorgaans gedekt.

Gewaarborgd inkomen/arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als je arbeidsongeschikt bent als gevolg van een coronabesmetting, dan ben je gedekt in je verzekering gewaarborgd inkomen conform de voorziene dekkingsvoorwaarden. Arbeidsongeschiktheid als gevolg van een epidemie of pandemie wordt in principe niet uitgesloten.

Wie preventief in quarantaine geplaatst wordt, zonder ziek te zijn, kan geen beroep doen op zijn verzekering gewaarborgd inkomen. Enkel arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ziekte of ongeval is namelijk verzekerd.

Evenementen

Organisatoren van evenementen die over een annulatieverzekering beschikken kunnen hierop een beroep doen voor zover het contract dekking biedt voor de situatie die zich voordoet.

Meestal dekt zo’n polis de verliezen die de verzekerde/organisator lijdt wanneer een evenement wordt geannuleerd omwille van een oorzaak die optreedt onafhankelijk van de wil van de verzekerde/organisator (bij voorbeeld een samenkomstverbod).

Welke verliezen in aanmerking komen voor vergoeding en binnen welke limieten wordt gespecifieerd in de algemene en de bijzondere voorwaarden van het verzekeringscontract.

14. Water-, gas- en elektriciteitsfactuur

De overheid betaalt een tussenkomst voor de water-, gas- en elektriciteitsfactuur aan werknemers die in het statuut van tijdelijke werkloosheid worden geplaatst als gevolg van de coronacrisis. Het volstaat dat 1 werknemer in het gezin tijdelijk werkloos is geworden. Als meer dan 1 gezinslid tijdelijk werkloos is geworden, dan ontvangt het gezin 1 tegemoetkoming per werknemer in het statuut van tijdelijke werkloosheid.

Als het contract bij de water- of energieleverancier niet op naam staat van de werknemer die tijdelijk werkloos is geworden, ontvang je toch de tegemoetkoming. Ook als je geen rechtstreekse klant bent (bijvoorbeeld omdat de gemeenschappelijke meter in een appartementsgebouw op naam van de syndicus staat of omdat er collectieve verwarming is), ontvang je de tussenkomst. Het is de bedoeling dat de Vlaamse overheid zich in samenwerking met de RVA zo organiseert dat het bedrag terecht komt op de rekening van de werknemer.

Ook als u op stookolie verwarmt of aangesloten bent op een warmtenet, kom je in aanmerking.

Heb je een budgetmeter en krijg je geen factuur? Ook dan krijg je de tegemoetkoming op jouw rekening gestort.

De tussenkomst wordt gebaseerd op een gemiddelde water- en energiefactuur van alle huishoudens. Op die manier kan de tussenkomst het snelst gestort worden.

Deze vergoeding bedraagt in totaal 202,68 euro.

Het is op dit moment niet duidelijk of deze maatregel ook geldt voor zelfstandigen die bijvoorbeeld een eenmanszaak hebben. 

15. Voorafbetalingen (update 3/4/2020)

Als u voorafbetalingen doet voor de inkomstenbelastingen, kan je een korting op je belastingen ontvangen (in het vakjargon een bonificatie genoemd). 

Naar aanleiding van de coronacrisis wordt het voor eenmanszaken mogelijk om de maximale bonificaties te verkrijgen. Vennootschappen krijgen de ruimte om de boete wegens te weinig voorafbetaling te vermijden. Belangrijke voorwaarde voor vennootschappen om de verhoogde percentages te kunnen toepassen, is het verbod op dividenduitkering in de periode van 12 maart 2020 tot 31 december 2020. Voor natuurlijke personen blijft de maximale bonificatie gebaseerd op de oude percentages. 

Voor eenmanszaken worden de bonificatiepercentages aangepast als volgt:

 • Normale situatie: Q1: 3%, Q2: 2,5%, Q3: 2%, Q4: 1,5%
 • Nieuwe situatie: Q1: 3%, Q2: 2,5%, Q3: 2,25%, Q4: 1,75%

Bij vennootschappen worden de voordelen verbonden aan de verplichte voorafbetalingen als volgt aangepast:

 • Normale situatie: Q1: 9%; Q2: 7,5%; Q3: 6% en Q4: 4,5%
 • Nieuwe situatie: Q1: 9%, Q2: 7.5%, Q3: 6.75% en Q4: 5.25%

Bij de vennootschappen kunnen de verhoogde tarieven enkel worden toegepast indien er in de periode tussen 15 maart 2020 en 31 december 2020 geen dividenduitkering plaatsvindt. Indien met toch een dividend uitkeert in deze periode zijn de normale percentages van toepassing.

Door deze aanpassing is het mogelijk voor eenmanszaken om hun bonificaties te behouden en voor vennootschappen om de boete van 6.75% wegens te weinig voorafbetaling te vermijden, ook al stellen ze hun voorafbetaling uit tot in het derde kwartaal.

16. Extra

Konnektit leden kunnen via de Community nog extra informatie vinden omtrent de verschillende steunmaatregelen. 

17. Nog vragen?

Heb je hulp of advies nodig om gebruik te kunnen maken van één van bovenstaande steunmaatregelen, dan kan je contact opnemen met onze partners

Sonja Delbeecke heeft sinds 2005 een eigen praktijk als psychotherapeute / bemiddelaar in familiezaken. Daarnaast is ze zaakvoerder van Konnektit en helpt ze hulpverleners groeien zowel op inhoudelijk vlak als op vlak van ondernemen.

 

Volgend bericht

Vorig bericht

Alle berichten

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze opleidingen, blogs en tips ontvangen?

Klik hier

 

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze opleidingen, blogs en tips ontvangen?

Klik hier