FAQ van loontrekkenden i.v.m. werken in de non-profit in coronatijden

update 11/05/2020

In deze coronatijden krijg ik niet alleen vragen van de zelfstandige hulpverleners m.b.t. steunmaatregelen. Ook zorgers die werken in dienstverband nemen contact met mij op omdat ze met vragen zitten i.v.m. technische werkloosheid, steunmaatregelen, ... In deze blog geef ik een antwoord op FAQ. 

Ben je actief als zelfstandige in hoofd- of bijberoep, klik dan hier voor meer info omtrent de steunmaatregelen voor zelfstandigen

1. Ik ben besmet met corona, krijg ik een uitkering?

Ben je zelf besmet met het coronavirus en heb je een attest van je behandelende arts, dan is een uitkering mogelijk. Dezelfde voorwaarden gelden dan zoals bij andere ziekten. 

Omwille van de huidige crisis door het coronavirus, geeft het RIZIV tijdelijk de toestemming om je attest voor arbeidsongeschiktheid digitaal aan je ziekenfonds te bezorgen. Het is een tijdelijke maatregel die alleen geldt voor een arbeidsongeschiktheid tijdens de periode van 18/3/2020 tot en met 5/4/2020. Voor meer info contacteer je ziekenfonds.

2. Ik ben zelf niet ziek, maar wel in quarantaine geplaatst omdat iemand uit mijn omgeving besmet is, wat nu?

Ben je zelf niet ziek, maar werd je in quarantaine geplaatst omdat iemand uit je omgeving besmet is met het coronavirus, dan heb je geen recht op een uitkering van je ziekenfonds. Als loontrekkende dient jouw werkgever stappen te ondernemen voor tijdelijke werkloosheid door overmacht. 

3. Ik ben technisch werkloos wat nu?

De werknemer die tijdelijk werkloos wegens overmacht wordt gesteld, wordt zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen. Dit geldt, voor de periode van 01/02/2020 tot en met 30/06/2020. De werknemer ontvangt van 01/02/2020 tot 30/06/2020 een uitkering gelijk aan 70% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht (reden “coronavirus”) ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA. Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%. 

De werknemer kan voor de indiening van zijn uitkeringsaanvraag gebruik maken van een vereenvoudigd formulier. Klik hier voor het formulier 

De tijdelijke werkloosheid bij overmacht wordt tijdelijk gelijkgesteld voor de jaarlijkse vakantie, voor zowel vakantiegeld als vakantieduur. 

4. Ik kan niet werken omdat ik mijn kinderen dien op te vangen, heb ik recht op een uitkering?

Werkende ouders zonder opvang voor hun kinderen én zonder mogelijkheid van thuiswerk, hebben ook recht op de uitkeringen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dat is bijvoorbeeld als de school of de kinderopvang dicht is wegens besmetting of tekort aan personeel. 

Update 11/05/2020: Omdat het combineren van werk en privé niet voor elke werknemer even evident is, en al zeker niet thuis, heeft de federale ministerraad het ‘corona-ouderschapsverlof’ goedgekeurd. Werknemers die ouder zijn van één of meer kinderen jonger dan 12 jaar kunnen een bijkomend ouderschapsverlof opnemen tussen 1 mei en 30 juni, op voorwaarde dat hun werkgever hiermee akkoord gaat. Bedoeling van deze maatregel is dat ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen die door de corona-maatregelen in de meeste gevallen nog niet of niet volledig in de kinderopvang of op school terecht kunnen, beter zouden kunnen combineren. Klik hier voor meer informatie

5. Mijn werkgever weigert technische werkloosheid, wat nu?

 • Je werkgever kan je in geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht niet verplichten eerst recuperatiedagen voor overuren op te nemen.  Dat is bij andere vormen van tijdelijke werkloosheid wel mogelijk, maar niet in coronatijden 
 • Je werkgever kan je niet verplichten om eerst je verlof op te nemen en pas daarna het systeem van tijdelijke werkloosheid invoeren. Het opnemen van jaarlijkse vakantie gebeurt in onderling akkoordtussen werknemer en werkgever. 
 • Weigert je werkgever om tijdelijke werkloosheid aan te vragen of doet hij niet het nodige om dit in orde te brengen, neem dan contact op met het plaatselijke werkloosheidsbureau van de RVA.  De RVA kan dan beslissen dit te controleren en je werkgever de nodige instructies te geven.

6. Ik ben tijdelijk werkloos, maar oefen daarnaast ook een bijberope uit. Mag dit in deze periode?

RVA heeft de regels rond bijberoep versoepelt tot 30/06. 

 • Had je al een bijberoep, dan mag je dat blijven doen terwijl je tijdelijk werkloos bent. Je moet je bijberoep niet aangeven, en moet niet zeggen wanneer je je bijberoep uitoefent. De inkomsten die je haalt uit je bijberoep zullen geen gevolgen hebben op je uitkering. De hoogte van je uitkering zal bepaald worden op basis van het aantal dagen die je werkgever doorgaf als tijdelijke werkloosheid.
 • Wil je, terwijl je tijdelijk werkloos bent, een nieuwe activiteit opstarten, dan kan dat. Maar dit zal wel een impacthebben op je uitkering. De inkomsten uit deze activiteiten mag je niet combineren met een uitkering tijdelijke werkloosheid.

7. Ik krijg een ziekteuitkering en werkte deeltijds in dienstverband met toestemming van de adviserend arts.  Wat moet er nu gebeuren nu ik technisch werkloos ben?

Het ziekenfonds moet het maandelijks attest betreffende het deeltijds werk van de werkgever of het sociaal secretariaat wel degelijk ontvangen. Er zijn dan 2 mogelijkheden:

 • Je was economisch of technisch werkloos en ontving hiervoor een vergoeding van de werkloosheidsdienst: de uren waarvoor je een vergoeding ontving, moeten genoteerd worden als 'gelijkgestelde uren' op het attest.
 • Je ontving geen enkele vergoeding van de werkgever of werkloosheidsdienst omdat je de volledige maand van deeltijdse tewerkstelling voltijds ziek was: bij de 'gepresteerde uren' en 'gelijkstelde uren' moeten NUL uren genoteerd worden.

8. Ik ben tijdelijk werkloos. Kan ik als vrijwilliger aan de slag gaan zonder dat ik mijn uitkering verlies?

Ja, dat mag. Tot 30/06/2020 moet je het vrijwilligerswerk niet aangeven. Let wel op dat je op jaarbasis niet meer verdient dan 1388,40 euro.

9. Ik heb mij ingeschreven voor een opleiding die omwille van corona verplaatst werd, wat nu?

Naar aanleiding van de coronacrisis werden er heel wat evenementen geannuleerd. Op 20 maart 2020 werd er een ministrieel besluit genomen dat de verplichte terugbetaling van tickets opschort gedurende 3 maanden en het verstrekken van een tegoedbon ter waarde van het betaalde bedrag mogelijk maakt. Deze tegoedbon moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • dezelfde activiteit wordt op een latere datum georganiseerd op dezelfde of een nabijgelegen locatie
 • de activiteit wordt opnieuw georganiseerd binnen het jaar na uitreiking van de tegoedbon
 • de tegoedbon vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat voor het oorspronkelijke toegangsbewijs is betaald
 • aan de houder van het toegangsbewijs wordt geen enkele kost in rekening gebracht voor het afleveren van de tegoedbon
 • de tegoedbon vermeldt uitdrukkelijk dat hij werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis

Als deelnemer moet je deze tegoedbon aanvaarden, tenzij je het bewijs levert dat je verhinderd bent om de activiteit bij te wonen op de nieuwe datum. Als de activiteit niet opnieuw wordt georganiseerd onder de voorwaarden zoals opgesomd hierboven, heb je als deelnemer recht op de terugbetaling van de prijs van het oorspronkelijke ticket.

Wat de opleidingen bij Konnektit betreft zullen alle opleidingen op een latere datum opnieuw gepland worden. De deelnemer wordt asap geïnformeerd over deze nieuwe datum / data.

10. Wat met je lening(en)? update 01/04/2020

Wie financieel getroffen is door de coronacrisis kan bij de bank een betalingsuitstel aanvragen van zijn of haar hypothecair krediet. Wij lijsten hier alle details op over dit betalingsuitstel.

Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet in het kader van de coronacrisis houdt in dat de kredietnemer gedurende maximaal 6 maanden zijn / haar krediet (en dit zowel voor kapitaal als intresten) niet moet afbetalen. Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt maximaal verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Met andere woorden: de kredietnemer zal maximaal 6 maanden langer zijn / haar krediet terugbetalen dan oorspronkelijk voorzien.

De banken rekenen geen dossier- of administratieve kosten aan voor het opnemen van een betalingsuitstel.

Voor wie?

Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet kan aangevraagd worden door particulieren die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:

1) Het inkomen is gedaald of valt volledig weg door de coronacrisis door:

 • tijdelijke of volledige werkloosheid
 • ziekte ten gevolge van Covid-19
 • sluiting van een zaak
 • overbruggingsmaatregelen

Bij koppels is het voldoende dat het inkomen van één van de partners daalt of wegvalt door de coronacrisis.

2) Er was op datum van 1 februari 2020 geen betalingsachterstand op het hypothecair krediet waarvoor uitstel gevraagd wordt.

3) Het hypothecair krediet is aangegaan op de enige woning en de hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemer(s) (op het moment dat de aanvraag tot betalingsuitstel wordt gedaan).

4)  Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel is het totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij de eigen of een andere bank kleiner dan 25.000 EUR. Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend.

Hoe?

Wie voldoet aan alle voorwaarden, kan een betalingsuitstel aanvragen.

Dat betalingsuitstel ziet er als volgt uit:

 • Voor kredietnemers waarvan het netto maandinkomen van het gezin lager is dan of gelijk aan 1.700 euro: de kredietnemer kan de betaling van zijn / haar hypothecair krediet uitstellen zonder bijkomende interesten tijdens de uitstelperiode. Wanneer deze periode achter de rug is, hernemen de betalingen aan dezelfde maandlast als voorheen.
 • Voor alle andere kredietnemers: de kredietnemer kan de betaling van zijn / haar hypothecair krediet uitstellen. Wanneer de periode van uitstel achter de rug is, hernemen de betalingen aan een aangepaste maandlast omdat de uitgestelde interesten worden verrekend.

Wat verstaan we onder netto gezinsmaandinkomen?

 • Voor loontrekkenden: het maandinkomen in februari 2020, inclusief terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten, exclusief kindergeld, en na aftrek van de lasten voor consumentenkredieten en het hypothecaire krediet van de hoofdverblijfplaats.
 • Voor zelfstandigen: het maandinkomen voor de coronacrisis (te berekenen als volgt: inkomen van 2019 gedeeld door 12 maanden), inclusief terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten, exclusief kindergeld, en na aftrek van de lasten voor consumentenkredieten, het hypothecaire krediet van de hoofdverblijfplaats en ondernemingskredieten op eigen naam.

Wanneer?

 • Voor aanvragen die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, kan maximaal 6 maanden betalingsuitstel worden verkregen, en dit tot uiterlijk 31 oktober 2020.
 • Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum 31 oktober 2020.
 • Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor nog toekomstige maandaflossingen.
 • Aanvragen die werden ingediend voor de publicatie van dit charter zullen worden geëvalueerd volgens de criteria van het charter. Indien nodig zal de bank contact opnemen met de kredietnemer.

In de praktijk: wie denkt aan de voorwaarden te voldoen om betalingsuitstel te kunnen aanvragen, wordt gevraagd zijn of haar bank te contacteren. De bank zal enkele bewijsstukken opvragen om de aanvraag te kunnen opstarten. Dat kan bijvoorbeeld een attest van werkloosheid zijn of een verklaring op eer dat de inkomsten sterk gedaald zijn.

11. Op welke verzekeringen kan ik een beroep doen in deze coronatijden?

Indien je moeilijkheden ervaart om je verzekeringspremie te betalen, neem dan contact op met je verzekeringsmakelaar. De verzekeringssector engageert zich om soepel om te springen met klanten in nood. Concreet is er vanuit de sector bereidheid om uitstel van betaling te verlenen o.a. voor premies voor schuldsaldoverzekeringen. Wie werkloos is, kan ook uitstel van betaling krijgen voor de brandverzekering.

Hospitalisatieverzekering

Als je gehospitaliseerd wordt als gevolg van een coronabesmetting kan je een beroep doen op je hospitalisatieverzekering. Een opname in een Belgisch ziekenhuis is steeds gedekt. Bij een hospitalisatie in het buitenland hangt de dekking af van de algemene voorwaarden. Sommige verzekeringen dekken enkel hospitalisaties in België, anderen dekken ook hospitalisaties in Europa of zelfs in de hele wereld. Indien je verzekering voorziet in een dekking in het buitenland, en je ondanks een negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken afreist naar een risicogebied, zal bij een hospitalisatie ten gevolge van een coronabesmetting de verzekeraar tussenkomen zoals voorzien in de algemene voorwaarden.

Levensverzekering

Als je levensverzekering een overlijdensdekking bevat (wat vaak het geval is in een klassieke levensverzekering, in een schuldsaldoverzekering, een uitvaartverzekering, een groepsverzekering, enz.), dan ben je gedekt indien je overlijdt als gevolg van het coronavirus.

Een overlijden als gevolg van een epidemie of pandemie is in principe niet uitgesloten van de dekking. Ook wie, ondanks een negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken, afreist naar een risicogebied (zoals Noord-Italië) en ter plaatse besmet geraakt en overlijdt, is doorgaans gedekt.

Gewaarborgd inkomen/arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als je arbeidsongeschikt bent als gevolg van een coronabesmetting, dan ben je gedekt in je verzekering gewaarborgd inkomen conform de voorziene dekkingsvoorwaarden. Arbeidsongeschiktheid als gevolg van een epidemie of pandemie wordt in principe niet uitgesloten.

Wie preventief in quarantaine geplaatst wordt, zonder ziek te zijn, kan geen beroep doen op zijn verzekering gewaarborgd inkomen. Enkel arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ziekte of ongeval is namelijk verzekerd.

12. Tussenkomst voor water-, gas- en elektriciteitsfactuur

De overheid betaalt een tussenkomst voor de water-, gas- en elektriciteitsfactuur aan werknemers die in het statuut van tijdelijke werkloosheid worden geplaatst als gevolg van de coronacrisis. Het volstaat dat 1 werknemer in het gezin tijdelijk werkloos is geworden. Als meer dan 1 gezinslid tijdelijk werkloos is geworden, dan ontvangt het gezin 1 tegemoetkoming per werknemer in het statuut van tijdelijke werkloosheid.

Als het contract bij de water- of energieleverancier niet op naam staat van de werknemer die tijdelijk werkloos is geworden, ontvang je toch de tegemoetkoming. Ook als je geen rechtstreekse klant bent (bijvoorbeeld omdat de gemeenschappelijke meter in een appartementsgebouw op naam van de syndicus staat of omdat er collectieve verwarming is), ontvang je de tussenkomst. Het is de bedoeling dat de Vlaamse overheid zich in samenwerking met de RVA zo organiseert dat het bedrag terecht komt op de rekening van de werknemer.

Ook als u op stookolie verwarmt of aangesloten bent op een warmtenet, kom je in aanmerking.

Heb je een budgetmeter en krijg je geen factuur? Ook dan krijg je de tegemoetkoming op jouw rekening gestort.

De tussenkomst wordt gebaseerd op een gemiddelde water- en energiefactuur van alle huishoudens. Op die manier kan de tussenkomst het snelst gestort worden.

Deze vergoeding bedraagt in totaal 202,68 euro.

In de periode van uitzonderlijke maatregelen zullen geen afsluitingen gebeuren.

13. Nog vragen?

Zijn er vragen onbeantwoord na het lezen van deze blog, dan kan je contact opnemen met

Sonja Delbeecke heeft sinds 2005 een eigen praktijk als psychotherapeute / bemiddelaar in familiezaken. Daarnaast is ze zaakvoerder van Konnektit en heeft ze de missie om te zorgen voor zorgers. Ze helpt hulpverleners groeien zowel op inhoudelijk vlak als op vlak van ondernemen.

Volgend bericht

Vorig bericht

Alle berichten

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze opleidingen, blogs en tips ontvangen?

Klik hier

 

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze opleidingen, blogs en tips ontvangen?

Klik hier