Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1. Tenzij schriftelijk anders vermeld, is KONNEKTIT CommV, met maatschappelijke zetel te 8900 IEPER, Diksmuidseweg 148, KBO 0682.947.997 de organisator van activiteiten zoals de netwerkmomenten, opleidingen, coachingssessies en/of andere evenementen.

1.2. De website www.ikzoekhulp.be is tevens een product van KONNEKTIT CommV.

1.3. De website ‘ik zoek hulp’ heeft als doel om zowel professionals als het ruime publiek te informeren over de zelfstandige zorgverstrekkers om zo de zoektocht naar een geschikte zorgverstrekker te vergemakkelijken.

 

2. LIDMAATSCHAP

2.1. Lid worden van KONNEKTIT betekent dat je niet alleen jezelf kan voorstellen via onze website www.ikzoekhulp.be, maar ook kan genieten van allerlei voordelen die verbonden zijn aan jouw lidmaatschap, dewelke afhankelijk zijn van het gekozen type van lidmaatschap.

2.2. Kandidaat-gebruikers kunnen zich uitsluitend aanmelden via de website www.konnektit.be. Eens de gebruiker zijn gegevens heeft ingevuld, beslist KONNEKTIT over het al of niet toelaten van deze gebruiker. Mits de gebruiker voldoet aan de voorwaarden en zijn lidgeld (of deel van het lidgeld indien er in schijven wordt betaald) voorafgaandelijk alsook binnen de door KONNEKTIT gestelde termijn heeft betaald, worden de gegevens van de gebruiker uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen na de betaling online geplaatst en kan de gebruiker genieten van de voordelen die verbonden zijn aan het lidmaatschap.

2.3. De volgende gebruikersvoorwaarden zijn geldig voor iedereen die zijn profiel plaatst op de website ‘ik zoek hulp’, hierna gebruiker genoemd.

2.4. Een vermelding op onze website houdt in dat de gegevens over de gebruiker en zijn praktijk worden vermeld. De gebruiker heeft een persoonlijke pagina waarop informatie omtrent zijn praktijk, zijn opleidingen, zijn activiteiten, … vermeld staan terwijl hij eveneens advertenties voor niet-professionals op de daartoe voorziene pagina kan plaatsen. Voor de gebruiksvriendelijkheid van de website kan er slechts 1 persoon vermeld worden per profiel.

2.5. De gebruiker dient op eenvoudig verzoek de nodige bewijsstukken voor te leggen (bijvoorbeeld diploma’s, erkenningsnummer, …). Het niet ter beschikking stellen van deze info kan tot gevolg hebben dat het profiel niet online wordt geplaatst of offline wordt gehaald.

2.6. Via de login-gegevens kan de gebruiker de informatie op zijn profiel zelf beheren, wijzigen of aanvullen alsook advertenties op de daartoe voorziene pagina plaatsen.

2.7. De gebruiker is zelf en als enige verantwoordelijk voor de correctheid en de actualiteit van zijn gegevens, die exclusief door hemzelf beheerd kunnen worden. De volledige inhoud van persoonlijke tekst en de juistheid hiervan, is de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker.

2.8. KONNEKTIT heeft het recht om ten allen tijden wijzigingen aan te brengen aan de inhoud, lay-out of functionaliteit van de website. KONNEKTIT heeft het recht om wijzigingen aan te brengen aan de algemene inhoud, lay-out of functionaliteit zonder de gebruiker hiervan op de hoogte te brengen. Tegen deze beslissing is geen tegenspraak mogelijk.

2.9. Wanneer KONNEKTIT van mening is dat bepaalde gegevens ongepast zijn, niet van toepassing zijn volgens de doelstellingen van de website, niet waarheidsgetrouw zijn, misleidende informatie bevat of schade zou kunnen veroorzaken aan de website of aan derden, heeft KONNEKTIT het recht om het profiel of een advertentie offline te halen. Mits de gebruiker de nodige aanpassing doorvoert, wordt het profiel of de advertentie opnieuw online geplaatst. Indien de gebruiker nalaat om de benodigde aanpassingen door te voeren binnen de 7 werkdagen na hiertoe te zijn aangemaand, dan kan KONNEKTIT het profiel of de advertentie definitief offline halen. Tegen beslissing van KONNEKTIT op basis van dit artikel is geen tegenspraak mogelijk en er zal geen terugbetaling gebeuren van het betaalde lidgeld of een deel hiervan.

2.10. Het lidmaatschap is geldig voor een vaste en onveranderlijke termijn van 1 of 2 of 3 jaar (naar gelang de gekozen formule), startend vanaf de verwerking van de betaling en eindigt op dezelfde dag van het afrondend jaar (bijvoorbeeld: start op 1 maart 2024 – einddatum 1 maart 2024). Het voortijdig stopzetten van het lidmaatschap lopende de gekozen termijn geeft geen aanleiding tot terugbetaling van het lidgeld. Indien het lid er bij zijn of haar inschrijving voor heeft gekozen om het lidgeld in schijven te betalen, dan blijft het lid bij voortijdige stopzetting betaling van alle schijven van het lidgeld verschuldigd waarbij het lid verder kan betalen overeenkomstig de overeengekomen schijven. Bij gebrek aan stipte naleving van de overeengekomen betalingsschijven wordt het openstaand saldo onmiddellijk volledig opeisbaar.

2.11. De gebruiker kan kiezen tussen een basic of een plus lidmaatschap.

2.12. Het lidmaatschap wordt na een eerste inschrijving stilzwijgend voor 1 jaar verlengd en dit voor dezelfde abonnementsformule. Stopzetting van het lidmaatschap gebeurt eenvoudig door dit uiterlijk 2 kalendermaanden voor het verstrijken van de einddatum schriftelijk of via e-mail sonja@konnektit.be aan ons kenbaar te maken. Je ontvangt van ons altijd een bevestiging van de ontvangst van jouw opzegging.

2.13. Tariefwijzingen of wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden worden ruimschoots voor de verlengingsdatum van de abonnementen meegedeeld zodat de Gebruiker een geïnformeerde keuze kan maken over zijn of haar verlenging. Indien de Gebruiker haar abonnement niet tijdig heeft stopgezet, dan zal het abonnement vanaf de verlengingsdatum tegen de nieuwe tarieven en/of nieuwe gebruikersvoorwaarden worden verdergezet

2.14. Bij verlenging van het lidmaatschap dient de betaling te gebeuren ten laatste 15 dagen voor het vervallen van de melding. Bij niet tijdige betaling van het lidgeld of het op dat ogenblik verschuldigd deel van het lidgeld indien er in schijven wordt betaald,  behouden wij ons het recht voor om het profiel of de advertentie(s) (tijdelijk) offline te plaatsen, onverminderd ons recht om volledige betaling van het verlengde lidmaatschap na te streven. Desgevallend wordt het profiel of de advertentie(s) binnen de 3 werkdagen na de betaling opnieuw online geplaatst.”

 

3. OPLEIDINGEN & KONNEKTIT MOMENTEN

3.1. Door ondertekening of elektronische verzending van het inschrijvingsformulier komt op definitieve en onherroepelijke wijze een overeenkomst tot stand. Deze geeft ook aanleiding tot onmiddellijke facturatie. 

3.2. Indien gebruik gemaakt wordt van een vroegboek- of andere vormen van korting dient niet alleen de inschrijving maar ook de betaling binnen de vooropgestelde termijn te gebeuren. Zo niet heeft KONNEKTIT het recht om de korting niet toe te passen.

3.3. Wij behouden ons het recht voor om de inschrijving aan eender welke activiteit (training / opleiding / evenement / coachingsessie /…) te weigeren indien de inschrijver niet aan de voorwaarden voldoet.

3.4. De inschrijver heeft het recht om zijn inschrijving te annuleren en dit uitsluitend a.d.h.v. een schriftelijke kennisgeving via e-mail naar sonja@konnektit.be. Indien de annulering wordt ontvangen meer dan 30 kalenderdagen voor de datum van de activiteit waarop ingeschreven werd, dan wordt het inschrijvingsgeld teruggestort onder aftrek van 50 euro (excl. BTW) uit hoofde van vergoeding voor administratiekosten. Indien de inschrijver zijn inschrijving annuleert tussen de 7 en 30 dagen voor de datum van de activiteit, dan is de inschrijver ons een verbrekingsvergoeding van 90 % van het inschrijvingsgeld (excl. BTW) verschuldigd. Indien de inschrijver minder dan 7 kalenderdagen voor de start van de activiteit annuleert, wordt er geen terugbetaling uitgevoerd, dit ongeacht de reden van annulatie. Specifiek voor online producten of online diensten (bv. opleidingen) is er geen terugbetaling mogelijk van zodra de inschrijver of het lid toegang tot intranet heeft gekregen en/of de link voor het volgen van een online product of online dienst heeft ontvangen.

3.5. Indien de inschrijver de hoedanigheid van consument heeft, dan is hij – indien wij de activiteit annuleren – gerechtigd op een gelijkaardige verbrekingsvergoeding zoals hierboven weergegeven in artikel 3.4.

3.6. De inschrijver heeft in geval van verhindering het recht zich door een derde te laten vervangen, mits de inschrijver ons hiervan voorafgaandelijk per e-mail in kennis stelt. Indien het een meerdaagse training betreft, geldt de vervanging voor de volledige duur van de training. In geen geval is de inschrijver gerechtigd op terugbetaling van de niet bijgewoonde activiteiten. Wij zijn gerechtigd om de doorgegeven vervanger te weigeren indien de vervanger niet aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoet. Indien de inschrijver door een quarantaineverplichting ingevolge een coronabesmetting niet in de mogelijkheid is om een training waarvoor werd ingeschreven, te volgen, dan zal de inschrijver, na het ons bezorgen van een quarantaineattest van de behandelde arts waarin wordt bevestigd wordt dat er op datum van de training een quarantaine in acht diende te worden genomen, gerechtigd zijn om de opleiding op een ander ogenblik te volgen, desgevallend mits betaling van een opleg indien de prijs van de opleiding inmiddels zou zijn gestegen. Indien de training niet meer zou worden georganiseerd, dan ontvangt de inschrijver een tegoedbon voor de waarde van de training die hij/zij ingevolge zijn/haar quarantaine niet kon volgen dewelke kan worden aangewend om een andere via ons georganiseerde training/opleiding te volgen.

3.7. Indien een activiteit niet kan doorgaan op de vooropgestelde datum of locatie, dan verbinden wij er ons toe om de deelnemer zo spoedig mogelijk van deze wijzigingen te verwittigen. De deelnemer kan vervolgens zijn deelname verplaatsen naar één van de volgende gelijkaardige seminaries of terugbetaling van zijn of haar inschrijvingsgeld vragen. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventueel reeds geboekte reiskosten door de deelnemer tenzij de deelnemer bewijst dat de reiskosten specifiek voor het deelnemen aan de activiteit werden gemaakt. In dat geval is de deelnemer gerechtigd op een vergoeding van 50 % van zijn reiskosten met een maximum van 250,00 €.

3.8. Indien de inschrijver dankzij zijn lidmaatschapsformule of een actie kan genieten van gratis deelname, doch zonder voorafgaande verwittiging afwezig is op de opleiding / KONNEKTIT moment of event, dan heeft KONNEKTIT het recht om deze opleiding / KONNEKTIT moment / event integraal aan te rekenen conform de basisprijs die vermeld staat op de website voor deze opleiding / KONNEKTIT moment / event.

3.9. De deelnemer aanvaardt uitdrukkelijk dat foto’s en video’s die tijdens de activiteit gemaakt worden via eender welk medium (drukwerk, website, sociale media, dvd, …) openbaar mogen worden gemaakt alsook voor promotiedoeleinden mogen worden aangewend.

3.10. Het is echter niet toegelaten om als deelnemer audio en/of video opnames van de activiteit te maken en/of te verspreiden zonder de toestemming van KONNEKTIT. Bij schending van dit artikel wordt de inschrijver onherroepelijk uit de activiteit gezet zonder dat hij of zij op enige vorm van terugbetaling gerechtigd is, terwijl wij ons het recht voorbehouden om de inschrijver aansprakelijk te stellen voor de schade die wij hebben geleden.

3.12. Wij beschikken over het recht om een deelnemer van een activiteit met storend gedrag of storend GSM/tablet/computergebruik uit de zaal te zetten, zonder dat hij of zij op enige vorm van terugbetaling gerechtigd is.

 

4. KWALITEIT EN AANSPRAKELIJKHEID VAN KONNEKTIT

4.1. Suggesties, advies en opmerkingen ter verbetering van de site worden zeker op prijs gesteld en kunnen geformuleerd worden via sonja@konnektit.be. Noemenswaardige problemen of klachten kan de gebruiker tevens via deze weg melden. Cliëntgebonden klachten worden niet behandeld.

4.2. Via de websites van KONNEKTIT kan je via hyperlinks terecht komen op websites of pagina's van derden. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. KONNEKTIT verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

4.3. KONNEKTIT is niet aansprakelijk voor:

  • algemene storingen van de server of het internet of andere storingen door derden
  • de tijd dat de website tijdelijk offline is voor onderhoud of uitbreiding
  • de kwaliteit van de prestaties die haar gebruikers leveren
  • de vermeldingen die de gebruiker op zijn of haar profiel zet alsook de inhoud van de advertentie(s) die de gebruiker zou plaatsen. Indien de informaties/vermeldingen/gegevens die een gebruiker vermelden, schade aan een derde zouden berokken, dan is de gebruiker daar als enige voor aansprakelijke en verbindt de gebruiker zich er toe om KONNEKTIT te vrijwaren voor alle nadelige gevolgen die zij hierdoor zou kunnen leiden.

 

4.4.  Eventuele klachten dienen op straffe van verval binnen de 8 dagen na de inschrijving of de factuurdatum, per aangetekend schrijven geformuleerd te worden. Indien wij na deze datum alsnog een klacht behandelden, dan houdt dit in geen geval een verzaking van dit verval in.

4.5. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die een deelnemer tijdens onze activiteiten zou oplopen.

4.6. Elk lid is zelf  verantwoordelijk voor het opvolgen van de aanmeldingen die hij of zij via www.ikzoekhulp.be ontvangt. Hierbij is het raadzaam om op regelmatige basis de spamfilter / spambox na te kijken of het intranet waarop alle aanmeldingen via het persoonlijk account van het lid beschikbaar zijn. Op deze manier kan het lid zelf nagaan of alle aanmeldingen goed werden ontvangen.

 

5. BETALINGSVOORWAARDEN

5.1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar in onze maatschappelijke zetel. Indien je via overschrijving betaalt, dan kan je onze factuur betalen d.m.v. storting op het rekeningnummer BE25 7390 2027 1482. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verschuldigde bedrag verhoogd met een intrest gelijk aan de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2%, met een minimum intrestvoet van 12% per jaar, vanaf de vervaldag. De geleverde goederen blijven onze eigendom zolang zij ons niet volledig werden betaald in hoofdsom, intresten, kosten en toebehoren van welke aard ook.

5.2. In geval van niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het bedrag ervan ambtshalve verhoogd met 10%, met een minimum van 40,00 € en een maximum van 2.500,00 €, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten.

5.3. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag geeft ons het recht om van rechtswege en zonder ingebrekestelling elke verdere levering van goederen en/of diensten op te schorten en brengt eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog niet vervallen facturen met zich mee alsook van het nog verschuldigd deel van het lidgeld indien er in schijven wordt betaald.

5.4. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing, zonder dat enige verwijzingsregel kan leiden tot de toepassing van een ander recht. Gebeurlijke geschillen van alle aard behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en vredegerechten met (afdelings)zetel te Ieper, zelfs wanneer de betaling bedongen is met cheques of wissels.

 

6. GDPR

6.1. Als je lid wordt van Konnektit of je inschrijft voor een opleiding / Konnektit moment / coachingsessie / … ga je er expliciet mee akkoord dat jouw persoonlijke data kunnen worden gebruikt voor administratieve doeleinden. De door jou opgegeven informatie is noodzakelijk voor het lidmaatschap of de deelname aan de opleiding / Konnektit moment / coachingsessie i.h.k.v. de verschijnen op www.ikzoekhulp.be en de facturatie. Door jou in te schrijven komen jouw gegevens terecht in het klantenbestand van KONNEKTIT. Slechts in het geval hiervoor nadrukkelijk toestemming wordt gegeven, zal je worden opgenomen in de mailing van KONNEKTIT. Uitschrijven kan je op eenvoudig verzoek. KONNEKTIT zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet toegestaan wordt door jou of wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen. Je hebt het recht om jouw persoonlijke informatie aan te passen of te bekijken.

Om jou beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als je verder surft op deze website ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.