Psychotherapie vrijgesteld van btw

update 31 januari 2022

 

Sinds 1 januari 2022 werd het btw-wetboek gewijzigd waardoor er heel wat onduidelijkheid leefde op de werkvloer met betrekking tot de btw voor psychotherapeuten met verworven rechten.

 

Deze groep werd immers niet expliciet genoemd in de Circulaire 2021/C/114 betreffende de vrijstelling van de belasting inzake medische verzorging verricht door bepaalde personen en inzake ziekenhuisverpleging. Logisch want het beroep van psychotherapeut bestaat officieel niet. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen die als gereglementeerd beroep vermeld staan in artikel 4.2.1.1. van deze circulaire.

 

Ik ging op zoek naar een antwoord om na te gaan of de btw-vrijstelling die reeds sinds 1 januari 2020 van toepassing was, ook na 1 januari 2022 bleef gelden. In deze blog lees je er meer over.

Het wettelijk kader

Even een korte blik op het wettelijk kader.

De psychotherapie mag uitgeoefend worden door artsen, klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen.

Op grond van de nieuwe bepaling van artikel 44, § 1, eerste lid, 1°, van het Btw-Wetboek zullen de prestaties inzake psychotherapie verricht door artsen, erkend klinisch psychologen en erkend klinisch orthopedagogen vrijgesteld zijn van btw, voor zover de door hen verrichte prestaties een therapeutisch doel hebben.

 

Artikel 44,§ 1 van het Btw-Wetboek bepaalt: 'Van de belasting zijn vrijgesteld, de medische verzorging verricht door de volgende personen in het kader van hun beroep of praktijk:

1° de beoefenaars van één van de beroepen bedoeld in de gecoördineerde wet van 10.05.2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en de beoefenaars van de praktijken bedoeld in artikel 2, § 1, 2°, tweede lid, van de wet van 29.04.1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen

 

Verder kan de psychotherapie ook uitgeoefend worden door drie bijkomende categorieën van personen met verworven rechten (artikel 6/2/1 van de gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen van 10/05/2015.). 

 

Het kabinet van Vincent Van Peteghem, minister van financiën bevestigde t.a.v. mij op 30 januari 2022 dat de handelingen die met therapeutisch doel worden verricht door deze personen met verworven rechten zullen kunnen vrijgesteld worden op grond van artikel 44, § 1, eerste lid, 2°, (nieuw) van het Btw-Wetboek voor zover voldaan is aan de in dit artikel gestelde voorwaarden. 

 

Artikel 44 § 1, eerste lid 2° van het btw-wetboek bepaalt onder meer

§1 van de belasting zijn vrijgesteld, de medische verzorging verricht door de volgende personen in het kader van hun beroep of praktijk

2° beoefenaars van andere beroepen of praktijkden dan bedoeld in de bepaling onder 1° wanneer de volgende voorwaarden zijn vervuld

a) zij zijn houder van een certificaat afgeleverd door een instelling erkend door een bevoegde overheid van het land waar die instelling gevestigd is.

b) ze beschikken op basis van dit certificaat over de noodzakelijke kwalificaties om medische verzorging te verlenen waarvan het kwaliteitsniveau voldoende hoog is om soortgelijk te zijn aan die aangeboden door de beroepsbeoefenaars bedoeld in 1°

 

Met andere woorden op grond van de nieuwe bepaling van artikel 44, §1, eerste lid, 2° van het btw wetboek kunnen de handelingen inzake psychotherapie verricht door personen met verworven rechten vrijgesteld worden van btw voor zover voldaan is aan de in het hierboven vermelde artikel gestelde voorwaarden (nl. houder van de vereiste certificaten) en de handelingen met een therapeutisch doel worden gesteld.

Wanneer is er sprake van verworven rechten?

Ter herinnering dit zijn de 3 categorieën van verworven rechten die in de wet zijn voorzien:

 • Personen die uiterlijk academiejaar 2015-2016 hun studies hebben beëindigd, mogen de psychotherapie (blijven) uitoefenen onder volgende voorwaarden:
  - zij beschikken over een WUG-titel of over een niet-WUG-titel van minimaal bachelorniveau;
  - ze hebben een specifieke opleiding psychotherapie met vrucht beëindigd;
 • Personen die uiterlijk tijdens het academiejaar 2016-2017 de specifieke opleiding psychotherapie aanvatten mogen de psychotherapie (blijven) uitoefenen onder volgende voorwaarden:
  - zij beschikken over een WUG-titel of over een niet-WUG-titel van minimaal bachelorniveau;
  - ze beëindigen een specifieke opleiding psychotherapie met vrucht.
 • Personen die uiterlijk tijdens het academiejaar 2016-2017 een opleiding van minimaal bachelorniveau aanvatten, mogen de psychotherapie uitoefenen onder volgende voorwaarden:
  - zij beschikken over een WUG-titel van minimaal bachelorniveau of over een niet-WUG-titel van minimaal bachelorniveau;
  - ze hebben de specifieke opleiding psychotherapie met vrucht beëindigd;
  - ze hebben een professionele stage in het domein van de psychotherapie gevolgd  van minstens 2 jaar voltijdse uitoefening.

De wetgever had reeds bepaald dat psychotherapeuten met verworven rechten vanaf 1 januari 2020 konden genieten van de btw-vrijstelling en dit blijft dus behouden.

Wat moet ik doen? Ik was tot nu toe btw-plichtig...

Was je in het verleden btw-plichtig, dan dien je vanaf nu geen btw meer aan te rekenen aan je cliënten. Ofwel laat je je tarieven hierdoor met 21% dalen, ofwel blijf je hetzelfde tarief vragen aan jouw cliënt en geef je jezelf hierdoor 21% opslag.... De keerzijde is dat je ook geen btw meer kan recupereren op facturen van je leveranciers. Je facturen boek je voortaan in je boekhoudprogramma in met het bedrag inclusief btw.

Concreet dien je je btw-nummer stop te zetten en hiervoor vul je een formulier 604B in. Je kan ofwel zelf dit formulier invullen, ofwel doet jouw boekhouder dit voor jou ofwel vraag je dit aan je ondernemingsloket. In dit laatste geval zal je hiervoor 40 euro excl. btw dienen te betalen.

Vanaf nu dien je op je facturen te vermelden "Vrijstelling van BTW – toepassing van artikel 44 van het Btw-Wetboek".

Maak ook een afspraak met je boekhouder, want als je in het verleden investeringen deed en hiervoor de btw recupereerde, kan deze nieuwe situatie tot gevolg hebben dat er herzieningen dienen te gebeuren.

Gemengde btw-plichtigheid

Combineer je verschillende zaken en ben je naast jouw activiteiten als psychotherapeut ook actief als bijvoorbeeld coach of organiseer je opleidingen, dan blijf je voor deze activiteiten onderworpen aan btw. In dat geval zal er sprake zijn van gemengde btw-plichtigheid. Voor sommige activiteiten zal je bijgevolg btw aanrekenen en voor anderen niet.

In dit geval dien je je btw-nummer te behouden en zal je dus voor de ene dienst wel btw en voor de andere dienst geen btw aanrekenen. Of je kan ook opteren voor de vrijstellingsregel voor kleine ondernemingen. Dit betekent dat je vrijgesteld kan worden van bepaalde administratieve formaliteiten. Je hoeft dus een groot deel van de btw-verplichtingen niet uit te voeren. Deze regeling dien je wel aan te vragen bij de btw.  Dat kan door een btw-activatie in te dienen, waarin je meldt dat je de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen wil. Om in aanmerking te komen, moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden qua omzet en activiteiten.

 

Deze blog is geschreven door Sonja Delbeecke. Ze heeft sinds 2005 een eigen praktijk als psychotherapeute / bemiddelaar in familiezaken. Daarnaast is ze zaakvoerder van Konnektit en ondersteunt ze hulpverleners zowel op inhoudelijk vlak als op vlak van ondernemen.

 

© 2022 – Sonja Delbeecke - alle rechten voorbehouden

 

Wil je mijn volgende blogs graag rechtstreeks in je mailbox?

Vul dan hieronder jouw gegevens in.

Delen op

Om jou beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als je verder surft op deze website ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.