Op deze pagina ontdek je het vormingsaanbod van Konnektit en onze vormingspartners

November 2023
17/11/2023

Hypnose bij chronische pijn

Op deze tweede dag over het gebruik van hypnose bij de behandeling van pijn gaat Kees Venselaar dieper in op het gebruik van hypnose bij de behandeling van chronische pijn. De nadruk van deze dag ligt op de betekenis van de chronische pijn voor de cliënt en de therapeutische interventies die mogelijk zijn. Concreet betekent dit een korte theoretische inleiding en verder veel nadruk op door de cursisten in te brengen casuïstiek.

19/11/2023 ...

Jaaropleiding Zingeving

Iedereen wordt wel eens geconfronteerd met de vraag naar zingeving, met het verlangen richting te geven aan ons bestaan. Dit is steeds een persoonlijke en intieme zoektocht waarbij iedereen zijn eigen antwoorden zal vinden, deels in contact met zichzelf en deels in het universeel overstijgende.

In deze opleiding wordt er gewerkt rond 4 pijlers: verbinding; bestemming; verhalen; het Ik-overstijgen. Uitgaande van de grote wereldverhalen wordt er ruimte gemaakt voor het delen van ervaringen, creativiteit, groepsinteractie, denkprocessen, bezinning, beeldende werkvormen, stem en beweging, …

20/11/2023

Hypnose bij rouwverwerking

Wanneer mensen geconfronteerd worden met een plots of aangekondigd verlies komen zij figuurlijk in een vreemd land terecht waarvan zij de taal niet spreken en waarin ze de weg niet kennen. Zoekend in het labyrint van rouw en verlies banen zij zich een weg in de hoop het leven terug verder te kunnen zetten, weliswaar op een andere manier. Rouwen is een heen en weer slingeren tussen verlies en herstel. De fasegerichte modellen van E. Kübler-Ross en J.W. Worden zijn niet langer aan de orde. Als psychotherapeut is het van belang om hierbij een vlecht te maken met de drie volgende stengels: emoties, feiten en betekenisgeving. Wanneer een cliënt vastloopt op één van deze sporen, kan het gebruik van hypnose een meerwaarde bieden in het terug verbinding maken met emoties en feiten om uiteindelijk tot betekenisgeving te komen.  Deze oppleidingsdag wordt gegeven door Lies Scaut.

20/11/2023 - 04/12/2023

Spiritualiteit en psychotherapie

“Praten over spiritualiteit, hoe doe ik dat in mijn praktijk?” Verlang jij ook naar richting over hoe je op ethische, verantwoorde en effectieve wijze spiritualiteit in je psychotherapeutische praktijk kunt verweven? Wil je meer vertrouwen hebben in het voeren van gesprekken over God(en), religie, betekenis, doel en zin van het leven? Overweeg dan zeker deze tweedaagse training, gegeven door Gitte Beaupain,  die de gepaste grondhouding aankaart, maar ook een raamwerk aanreikt om het avontuur aan te gaan.

 

24/11/2023 ...

Lichaamsgericht werken in psychotherapie - specialisatieopleiding

Vijf experten (Mathias Dekeyser, Saren Swinnen, Catherine Estas, Sophie van de Put en Lien Van Oost) in de verbinding van lichaam en geest in de klinische praktijk werkten een programma uit van vijf tweedaagsen voor psychotherapeuten. In deze specialisatieopleiding maak je kennis met het brede landschap van theorieën, methoden en technieken uit de praktijk van experiëntiële psychotherapie en lichaamswerk. Je leert begrijpen hoe je kan samenwerken met professionelen in het lichaamswerk en hoe je het lichaam als leidraad kan nemen in je eigen praktijk. Je persoonlijke proces wordt doorheen de opleiding op diepgaande wijze gefaciliteerd en ondersteund.

27/11/2023 - 28/11/2023

De mogelijkheden van het doen: actiegerichte interventies

Al te vaak praten we een hele sessie vol. Cliënten krijgen inzichten en leren zichzelf en hun patronen kennen. Maar praten alleen is niet altijd voldoende en ook niet voor elke cliënt weggelegd. Wanneer je gaat DOEN help je jouw cliënt om ook te ervaren. Tinne Matheussen toont in deze training dat gericht handelen een thema voelbaarder, concreter en echter maakt. Best spannend dus. Met acties maak je de brug tussen de veilige therapeutische omgeving en de buitenwereld waarin veranderingen effectief verwezenlijkt moeten worden.

28/11/2023 - 07/12/2023

Tekenend in beweging

Vanuit mindful bewegen ontstaan archetypische vormen op groot papier. Beide handen vormen samen met krijt, houtskool of zand een verbinding tussen binnen en buiten en maken de beweging zichtbaar. Door die neerslag krijgen we de kans om te reflecteren op het proces dat ontstond of via een vorm uitgenodigd werd. Wat wil gezien worden? Wat gebeurt er als het hart de handen leidt of omgekeerd?  Deze tweedaagse wordt gegeven door Katrien Cassiers

 

December 2023
04/12/2023

De kracht van collages. Groei, transformatie en betekenisgeving in rouw via collagewerk.

Wat als rouw onuitspreekbaar is of je cliënt geen woorden kan geven aan het verliesverhaal? Wat als een verlieservaring dermate traumatisch is dat ze niet in woorden uit te drukken is? Dan kan collagewerk een uitweg bieden om alsnog op weg te gaan in het rouwproces. Lies Scaut laat je ervaren dat via het maken van allerhande collages aangaande de backstory en eventstory we de cliënt de ruimte kunnen bieden om een proces aan te gaan waarbij groei en transformatie centraal staan om uiteindelijk tot betekenisgeving te komen.

05/12/2023 - 12/12/2023

Met middelenmisbruik omgaan in de hulpverlening

Deze tweedaagse opleiding, gegeven door Myriam Bruyninckx, biedt een  praktische handleiding hoe je als hulpverlener met verslaving (zowel bij de gebruiker als bij zijn/haar omgeving) aan de slag kan. Hoe evolueert een gelegenheidsgebruiker naar afhankelijkheid en waarom is het zo moeilijk om deze progressie te stoppen. 

07/12/2023

ONLINE: Ontdek de kracht van LinkedIn

Tijdens dit Konnektit moment leert Erendiz Ates je hoe je LinkedIn slim kan inzetten. Je werkt hands-on: van een social proof-profiel en goede posts maken tot bouwen aan en in interactie gaan met een sterk netwerk. We creëren samen een duurzame LinkedIn-strategie. 

08/12/2023 - 09/12/2023

Waar grenzen helen - de rol van grenzen in het therapeutisch proces

In deze tweedaagse workshop staan we stil bij de rol van grenzen in het therapeutische proces. Wat zijn grenzen, wat is hun functie en hoe kunnen ze zodanig gesteld worden dat ze het therapeutische werk vooruithelpen in plaats van belemmeren? Árpi Süle geeft de deelnemers een theoretisch kader mee dat als kapstok kan dienen in het werk om met grenzen om te gaan, maar de klemtoon zal liggen op het oefenen met praktijksituaties waar de grenzen van de therapeut, de cliënt of van hun relatie in het gedrang komt.

08/12/2023 - 15/12/2023 - 11/01/2024 - 18/01/2024

Basisopleiding verbindend coachen

In deze basis coachopleiding gegeven door Rudi Thoelen en Mira Huypensleer je een breed scala aan coachingvaardigheden die je kunt gebruiken om mensen te helpen hun doelen te bereiken, problemen op te lossen, hun prestaties te verbeteren en hun persoonlijke en professionele ontwikkeling te bevorderen. Je leert hoe je een coachingsrelatie opbouwt, effectieve communicatievaardigheden gebruikt, luistert naar de behoeften van cliënten, en doelen stelt en behaalt. Je leert ook verschillende coachingtechnieken, zoals het stellen van krachtige vragen, het geven van feedback en het ontwikkelen van actieplannen. Daarnaast leer je hoe je ethisch en professioneel kunt handelen als coach en hoe je jezelf kunt positioneren als een deskundige in het vakgebied.

11/12/2023 - 12/12/2023

Lichaamsgericht werken met kinderen en jongeren

In deze korte training, gegeven door Katrien Cassiers, komen speelse methodieken aan bod om bij kinderen en jongeren terug een lichaamsgewaarzijn te ontwikkelen, spanning te herkennen en te leren releasen. Het lichaam wordt herkend als een huis voor emoties dus we werken ook met aardingsoefeningen, kracht en ontspanning. Er is veel aandacht voor traumasensitief werk en beweging als hulpbron voor het wijze wetende lijf. We staan ook stil bij de rol van ouders en begeleiders die hierin erg noodzakelijk ondersteunend kan zijn en waar zij mogelijk zelf ook hulp nodig hebben voor hun eigen regulatie.

14/12/2023

Zelfcompassie en bouwen aan een veilige basis

Tijdens deze dag, gegeven door Wendi Winnelinckx, leer je een veilige basis opbouwen met cliënten alsook hulpbronnen in te bouwen met cliënten.

21/12/2023

ONLINE vragenuurtje gezondheidsrecht (december)

Elke maand organiseren we een vragenuurtje met onze jurist Mr. Ann Dierickx, gespecialiseerd in gezondheidsrecht. Je krijgt tijdens een online zoommeeting de mogelijkheid om jouw concrete vragen te stellen over o.a. beroepsgeheim, deontologie, patiëntenrechten, …

Januari 2024
Voorjaar 2024

Cliënt Centered Coaching

In deze tweejarige opleiding rusten we je als coach toe om cliënten beter om te laten gaan met de uitdagingen van hun dagelijkse leven. Hierbij leer je rekening te houden met de persoonlijke sterke punten van de cliënt evenals het schetsen en ondersteunen van realistische en haalbare doelen en het uitstippelen van een pad voorwaarts, compleet met redelijke en uitvoerbare stappen om dit te bereiken.

08/01/2024

Emotion-Focused Therapy - Level 1

In deze 4 daagse training, gegeven door Kurt Renders, Arne Heylen, Sofie Talboom en Gina Devos, krijg je de basis van de Emotion-Focused Therapy (EFT), een empirisch ondersteunde, emotiegerichte, humanistische behandeling die werd ontwikkeld door Greenberg, Elliot, Watson, Goldman en Rice. 

Deze level 1 training is een onderdeel van de EFT-opleiding zoals die wereldwijd wordt gegeven. 

De training gaat door in het Nederlands.

 

12/01/2024

Psychotrauma behandeling deel 1: stabilisatie en egoversterking

Overweldigende gebeurtenissen destabiliseren mensen tijdelijk of langdurig. Er ontstaat een verandering in het beeld van de wereld dat men had, in het perspectief, gepaard met onzekerheid. Cliënten die worden geconfronteerd met ingrijpende ervaringen vertonen nadien vaak angst, arousal, stress, slaapstoornissen, flashbacks en andere symptomen. (Acute stressstoornis of acute stressreactie DSM 5). Bij een aantal cliënten leidt de gebeurtenis tot langduriger klachten en een post- traumatische stress stoornis, met arousal, angst, flashbacks, vermijding, fysische klachten. (post-traumatische stress stoornis DSM 5).

 

In deze module licht Nicole Ruysschaert toe hoe je cliënten specifieke hypnose- en ik-versterkende methoden aanleert in functie van fysiologische en emotionele stabilisatie en zo hoop kan creëren bij het hervinden van een nieuw evenwicht.

15/01/2024

Emotion-Focused Therapy - Level 1

In deze 4 daagse training, gegeven door Kurt Renders, Arne Heylen, Sofie Talboom en Gina Devos, krijg je de basis van de Emotion-Focused Therapy (EFT), een empirisch ondersteunde, emotiegerichte, humanistische behandeling die werd ontwikkeld door Greenberg, Elliot, Watson, Goldman en Rice. 

Deze level 1 training is een onderdeel van de EFT-opleiding zoals die wereldwijd wordt gegeven. 

De training gaat door in het Nederlands.

 

26/01/2024

Hypnose bij psychotrauma behandeling deel 2 : Exploratie - Confrontatie - Integratie

Werken met/in hypnose biedt een meerwaarde in de behandeling van traumapatiënten in elke fase van de therapie: stabilisatie/reductie van symptomen, confrontatie/consolidatie en exploratie/integratie. In deze voortgezette module leert de cursist hoe trauma-patiënten binnen hun “window of tolerance’ kunnen worden gehouden; het behoud van voldoende integratief vermogen, is een voorwaarde voor productief therapeutisch herstelwerk. De cursist leert naast verbale ook non-verbale communicatiekanalen installeren om continue afstemming te houden op wat de patiënt doormaakt. Er wordt stilgestaan bij de vraag of en waar exploratie wenselijk of tegen aangewezen is, hoe geheugenprocessen door hypnose beïnvloed kunnen worden, hoe moet worden omgegaan met de vraag naar “ik wil weten wat er gebeurd is”. De cursist leert ook hoe een innerlijke verwerking op de achtergrond kan plaatsvinden, zonder dat de therapeut, of de patiënt bewust moeten meemaken wat er gebeurt. De cursist leert ook werken met “healing letters” voor emotioneel herstel en krijgt een hele set tools om met hypnose het psychotherapeutisch proces te ondersteunen en/of te versterken.  Deze dag wordt gegeven door Dr Nicole Ruysschaert.

 

Filter...
Filter op
Opleidingspartners

Om jou beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als je verder surft op deze website ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.